Avís Legal

ÍNDEX
I.- CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL PORTAL I CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Sociedad Unipersonal) I ELS USUARIS

1) TITULARITAT DEL PORTAL
2) CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL PORTAL
2.1.- Introducció
2.2.- Propietat intel·lectual i industrial
2.3.- Responsabilitat de PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Sociedad Unipersonal)
2.4.- Obligacions de l’usuari
2.5.- Comunicacions
2.6.- Nul·litat de les clàusules
2.7.- Llei aplicable i jurisdicció
3) CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Sociedad Unipersonal) I ELS USUARIS
3.1.- Informació prèvia
3.2.- Reclamacions
II.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
1.- Responsable del tractament
2.- Finalitat del tractament de les dades personals
3.- Cessió de dades de l’usuari
4.- Responsabilitat de l’usuari
5.- Drets
6.- Seguretat de les dades personals
7.- Modificacions de la Política de privacitat
I.- CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL PORTAL I CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Sociedad Unipersonal) I ELS USUARIS
1) TITULARITAT DEL PORTAL

En compliment de l’obligació d’informació general continguda en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que les dades identificatives del responsable titular del portal són les següents:
DENOMINACIÓ SOCIAL: PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Sociedad Unipersonal), empresa filial pertanyent al grup AmRest Holdings, SE (www.amrest.eu).
CIF: B-25452566.
DOMICILI SOCIAL: Paseo de la Castellana, 163, 6ª planta. Madrid - 28046- (Madrid).
REGISTRE MERCANTIL DE MADRID: inscripció 1a, del full número L-12082, volum 640 secció general, foli 107 i següents del tom 23.191, secció 8a, de 3 de maig de 2000.
A títol explicatiu es fa constar que PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Sociedad Unipersonal) queda identificada en tot el document com a PASTIFICIO SERVICE.
2) CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL PORTAL
2.1.- Introducció

Aquestes condicions generals d’utilització del portal, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixin la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que es puguin establir, tenen com a finalitat regular tant la posada a disposició de la informació com les relacions comercials/contractuals que sorgeixin entre PASTIFICIO SERVICE i els usuaris del portal.
Per la navegació pel portal i/o per la utilització dels serveis que s’hi inclouen, vostè adquireix la condició d’usuari. Tant la navegació com la utilització i/o la utilització de qualsevol dels serveis del portal suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna d’aquestes condicions generals d’utilització i de les condicions generals de contractació que, si s’escau, regeixin la prestació dels serveis oferts en el portal, així com de les condicions particulars que, si s’escau, hi pugui haver en relació amb la prestació dels serveis.
PASTIFICIO SERVICE pot, en qualsevol moment i sense avís previ, modificar aquestes condicions generals i/o les condicions particulars que, si s’escau, s’incloguin mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el portal, amb la finalitat que puguin ser conegudes pels usuaris.
2.2.- Propietat intel·lectual i industrial. Prohibició d’enllaços
Tots els continguts que es mostren en el portal i, en especial, els dissenys, els textos, els gràfics, els logos, les icones, els botons, el software, els noms comercials, les marques, els dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de PASTIFICIO SERVICE.
En cap cas s’ha d’entendre que es concedeix cap llicència o s’efectua la renúncia, la transmissió o la cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret i, en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia expressa de PASTIFICIO SERVICE.
No es pot establir cap vincle al portal des de qualsevol altre web sense el consentiment previ i exprés de PASTIFICIO SERVICE.
L’existència de links en la pàgina web de PASTIFICIO SERVICE, llevat de manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre PASTIFICIO SERVICE i els particulars o les empreses titulars de les pàgines web a les quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços. No es pot alterar, canviar, modificar o adaptar aquestes pàgines web. PASTIFICIO SERVICE es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en les pàgines web. PASTIFICIO SERVICE no assumeix cap responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat (xat) o qualsevol tipus de transmissions que estiguin vinculats a aquestes pàgines web d’enllaç, i cooperarà, si és requerida per una ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d’aquells continguts que violin la llei.
Les marques en el seu sentit genèric contingudes en la pàgina web de La Tagliatella estan protegides per la llei.
2.3.- Responsabilitat de PASTIFICIO SERVICE
i. PASTIFICIO SERVICE ha de respondre dels danys i els perjudicis que l’usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del portal quan aquests danys siguin imputables directament a una actuació dolosa o negligent d’aquesta companyia i en l’actuació de l’usuari no concorri culpa o negligència. No hi haurà, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part de PASTIFICIO SERVICE quan provi que ha complert les exigències i els requisits establerts legalment i reglamentàriament i la resta de cures i diligències que exigeix la naturalesa del servei.
ii. Els serveis de la societat de la informació oferts en el portal i no sotmesos a contractació prèvia són oferts a l’usuari sense cap contrapartida i únicament comporten per a l’usuari l’obligació de complir les normes d’ús establertes en aquest avís legal. PASTIFICIO SERVICE no té, per tant, respecte d’aquests serveis, cap obligació de complir determinats nivells de disponibilitat del portal ni adoptar mesures de seguretat específiques. De la mateixa manera, PASTIFICIO SERVICE pot suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els serveis no sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.
iii. La connexió a Internet necessària per accedir al servei no és en cap cas subministrada per PASTIFICIO SERVICE i és responsabilitat de l’usuari. Aquesta pàgina web ha estat dissenyada per suportar els navegadors i PASTIFICIO SERVICE no es fa responsable dels perjudicis de qualsevol índole que es puguin ocasionar als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyada la pàgina web.
iv. S’informa l’usuari que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l’usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, la pèrdua de dades i el robatori d’informació confidencial.
v. PASTIFICIO SERVICE no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador: (i) les interferències, les omissions, les interrupcions, els virus informàtics, les avaries i/o les desconnexions en el funcionament del sistema electrònic o en els aparells i els equips informàtics, motivats per causes alienes a PASTIFICIO SERVICE, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació; (ii) els retards o els bloqueigs en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes i que no siguin atribuïbles a PASTIFICIO SERVICE; (iii) les divergències de la informació, la documentació i/o la resta de contingut del portal que hi pugui haver entre la versió electrònica i la versió impresa, i (iv) la impossibilitat de prestar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a PASTIFICIO SERVICE, inclosos supòsits de força major.
vi. L’ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o les dades i/o la informació subministrada a aquests a través d’aquesta pàgina web és per compte i risc dels usuaris. En particular, PASTIFICIO SERVICE no garanteix sota cap concepte que els usuaris utilitzin el portal de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent.
vii. Igualment, en el cas d’usuaris menors d’edat o incapaços, la utilització de la pàgina web és sota la responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, els quals han d’acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d’aquells per les pàgines web. Per tant, i sense perjudici de tot el que es preveu com a avís legal, en la seva condició de pares, representants o tutors legals, són els responsables que els seus fills menors o tutelats accedeixin als serveis, els productes o els continguts de PASTIFICIO SERVICE o s’hi registrin, per la qual cosa els recomanem acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes (regles de temps d’ús d’ordinador, ubicació de l’ordinador en una zona comuna de la casa, etc.) durant la navegació d’aquells per les pàgines web.
viii. Juntament amb l’anterior, li recordem que alguns navegadors permeten modificar-ne la configuració per tal que els nens o altres persones no puguin accedir a determinades pàgines. Així i tot, li recomanem que assisteixi la navegació, atès que determinades pàgines web poden no haver estat classificades.
2.4.- Obligacions de l’usuari
i. Amb caràcter general, l’usuari s’obliga al compliment d’aquestes condicions generals d’ús i, si s’escau, les condicions particulars que siguin d’aplicació, així com a complir els advertiments o les instruccions d’ús especials continguts en aquestes o en el portal.
ii. En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d’aquesta pàgina web d’acord amb la legalitat vigent i respectar els drets de propietat intel·lectual de PASTIFICIO SERVICE o de tercers.
iii. En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través del lloc web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de PASTIFICIO SERVICE, altres usuaris de la pàgina web o tercers.
iv. L’usuari ha d’emprar la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix i no ha de portar a terme a través dels serveis que posa a la seva disposició PASTIFICIO SERVICE cap acció que causi dany o alteracions dels continguts o obstaculitzi el bon funcionament del web, i es compromet expressament pel sol ús d’aquest a no causar problemes tècnics de qualsevol índole, transferir elements susceptibles de portar virus informàtics o danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment el web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres usuaris.
2.5.- Comunicacions
A l’efecte d’aquestes condicions generals, per a qualsevol comunicació que sigui necessària entre PASTIFICIO SERVICE i els usuaris, aquests s’han d’adreçar al Servei d’Atenció al Client mitjançant un correu electrònic (enviant un missatge a cliente@latagliatella.com) o bé mitjançant una comunicació escrita adreçada a Departamento de Marketing, PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Sociedad Unipersonal), Paseo de la Castellana, 163, 6ª planta. Madrid - 28046- (Madrid).
Les comunicacions de PASTIFICIO SERVICE a l’usuari s’han de fer d’acord amb les dades aportades per aquest en registrar-se en la pàgina web.
2.6.- Nul·litat de les clàusules
En cas que qualsevol contingut d’aquestes condicions generals d’utilització del portal sigui declarat totalment o parcialment nul o ineficaç, aquesta declaració només ha d’afectar el contingut o la part d’aquest que resulti nul o ineficaç, amb la subsistència en tota la resta de les altres condicions generals, i s’ha de tenir aquest contingut o la part d’aquest que resulti afectat per no posat, llevat que en resultar essencial a aquestes condicions generals les hagi d’afectar de manera integral.
2.7.- Llei aplicable i jurisdicció
Aquestes condicions generals d’accés, navegació i ús de la pàgina web, així com qualsevol relació entre l’usuari i PASTIFICIO SERVICE, es regeixen per la legislació espanyola.
Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i se sotmeten expressament als jutjats i els tribunals de Madrid per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o l’execució d’aquestes condicions contractuals.
3) CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE PASTIFICIO SERVICE I ELS USUARIS
3.1.- Informació prèvia

Aquestes condicions generals de contractació, juntament, si s’escau, amb les condicions particulars que es puguin establir, regulen expressament les relacions que PASTIFICIO SERVICE, amb CIF B25452566 i domicili social al Paseo de la Castellana, 163, 6ª planta. Madrid - 28046- (Madrid), estableixi amb els usuaris a través del portal.
La utilització i/o la prestació de qualsevol dels serveis del portal suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna de les condicions generals de contractació i de les condicions generals d’utilització del portal, així com de les condicions particulars.
PASTIFICIO SERVICE informa que els tràmits per obtenir la prestació dels serveis oferts són aquells que es descriuen en aquestes condicions generals, així com aquells altres d’específics que s’indiquin en la pantalla durant la navegació, de manera que l’usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als serveis oferts en el portal.
3.2.- Reclamacions
PASTIFICIO SERVICE disposa de fulls de reclamacions a disposició dels seus clients a l’establiment de referència. Recomanem als usuaris que tramitin la seva reclamació a l’establiment encarregat de la prestació efectiva del servei.
II.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
1.- Responsable del fitxer

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), s’informa els usuaris i aquests consenten expressament que les dades de caràcter personal que ens facilitin a través d’aquesta pàgina web, www.latagliatella.es (a partir d’ara, la pàgina web), siguin incorporades al registre d’activitats del qual és responsable PASTIFICIO SERVICE, S.L. (Sociedad Unipersonal), amb domicili social al Paseo de la Castellana, 163, 6ª planta. Madrid - 28046- (Madrid), qui garanteix el ple compliment de la normativa vigent en cada moment en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Si té dubtes sobre qualsevol qüestió en matèria de protecció de dades, pot contactar amb el responsable de privacitat de PASTIFICIO SERVICE a través de l’adreça de correu postal, al Paseo de la Castellana, 163, 6ª planta. Madrid - 28046- (Madrid), o a través de l’adreça de correu electrònic protecciondedatos@amrest.eu.  

2.- Finalitat del tractament de les dades personals
Les seves dades personals seran objecte de tractament per part de PASTIFICIO SERVICE per portar a terme les activitats següents.

En qualsevol moment, l’usuari que hagi sol·licitat rebre informació comercial per mitjans electrònics pot sol·licitar la baixa d’aquestes comunicacions mitjançant un correu electrònic adreçat a cliente@latagliatella.com.

Finalitat

Tractarem les seves dades personals...

Podem tractar les seves dades personals per a aquesta finalitat perquè…

1.  Atenció al Client.

Fins que ens sol·liciti que ho deixem de fer

Necessitem tractar les dades personals que ens comuniqui a través dels canals d’atenció al client per poder donar resposta a les seves sol·licituds en cadascun dels casos i complir així el nostre compromís contractual o precontractual amb vostè.

2. Gestió de reserves i comanda take away.

Quan fa una reserva de taula en un restaurant o bé ens sol·licita una comanda per passar a recollir, necessitem tractar les seves dades personals per prestar-li el servei.

3. Enquestes de satisfacció sobre LA TAGLIATELLA. Estudis estadístics. Fer estudis per millorar els nostres serveis. Per exemple, avaluarem els nivells de satisfacció amb els nostres productes i el servei que prestem als nostres restaurants.

Per a la realització d’enquestes, ens podríem posar en contacte amb vostè a través del telèfon i el correu electrònic.

LA TAGLIATELLA té un interès legítim a tractar les seves dades personals i, en particular, la seva opinió sobre el servei. LA TAGLIATELLA només té interès a obtenir informació estadística, per la qual cosa la seva informació personal només s’utilitzarà per generar aquests estudis estadístics o agregats.

Així mateix, LA TAGLIATELLA considera que aquesta finalitat és compatible amb la indicada en l’apartat 1, ja que hi ha una relació entre ambdues finalitats (fem aquests estudis estadístics per poder prestar-li un millor servei). En cap cas es prendran mesures que l’afectin de manera individual i les seves dades personals seran anonimitzades. Entenem, d’altra banda, que pot esperar raonablement que la seva informació personal es tracti per a aquesta finalitat.

4. Comunicacions promocionals. Enviar-li comunicacions promocionals, fins i tot per mitjans electrònics, relatives a l’activitat que desenvolupa LA TAGLIATELLA.

Manteniment de la relació contractual. Si està donat d’alta en les nostres bases de dades, li remetrem informació comercial i publicitària sobre els productes i els serveis de LA TAGLIATELLA a través dels mitjans de contacte que tenim. En qualsevol moment pot ajustar les seves preferències en aquest sentit.

5. Perfilat per a l’enviament de promocions personalitzades.

LA TAGLIATELLA li oferirà ofertes adaptades segons la seva localització i preferències, sempre que ens hagi donat el seu consentiment. En cas contrari, rebrà comunicacions comercials genèriques i no personalitzades.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el moment de procedir a la recollida de les dades s’ha d’indicar el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposa la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per al qual s’han sol·licitat. 
3.- Destinataris de les dades de l’usuari
El client o usuari queda informat que les seves dades personals facilitades a PASTIFICIO SERVICE poden ser comunicades, exclusivament per complir les finalitats a les quals fa referència el paràgraf primer, a altres empreses del grup AMREST, les quals garanteixen el nivell de protecció de les dades de l’usuari establert en la normativa vigent.

4.- Responsabilitat de l’usuari
Es prohibeix a l’usuari incloure en els camps de text lliure de la pàgina web dades de caràcter personal de terceres persones, així com dades personals relatives a la ideologia, l’afiliació sindical, la religió, les creences, l’origen racial, la salut i la vida sexual. En cas que l’usuari incompleixi aquesta obligació, ha de respondre davant de PASTIFICIO SERVICE i davant dels tercers dels danys i/o els perjudicis que es puguin ocasionar amb motiu de l’incompliment esmentat.
L’accés als serveis, els productes i els continguts o el registre en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades personals existents en la nostra pàgina web s’efectua sota la més completa responsabilitat dels usuaris. En cas que es tracti de menors d’edat o incapaços, s’efectua sota la responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, els quals, en tot cas, han d’acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d’aquells per les pàgines web.
Igualment, s’informa per part de PASTIFICIO SERVICE de la impossibilitat de fer comprovacions sobre la veracitat i l’exactitud de les dades personals proporcionades, per la qual cosa els recomana per als casos d’aquestes actuacions que supervisin el procés de registre dels seus fills o tutelats. Si s’escau, PASTIFICIO SERVICE ha de gestionar les sol·licituds derivades de l’exercici, per part dels pares o els tutors, dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de les dades dels menors o incapaços, sense perjudici que s’hi pugui posar en contacte per fer els advertiments que consideri oportuns per qualsevol dels mitjans ja indicats.
Així mateix, l’usuari s’obliga a mantenir indemne PASTIFICIO SERVICE davant de qualsevol reclamació que pugui ser interposada contra aquest (en especial, en cas d’obertura de qualsevol tipus d’expedient per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions recollides en aquesta Política de privacitat, així com en la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades personals) i accepta satisfer l’import al qual, en concepte de sanció, multa, indemnització, danys, perjudicis i interessos, pugui ser condemnat PASTIFICIO SERVICE, inclosos els honoraris d’advocats, amb motiu de l’incompliment esmentat.
5.- Drets
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’usuari pot exercir els drets que s’indiquen a continuació davant de PASTIFICIO SERVICE. Per fer-ho, simplement ha de remetre un escrit, acompanyat d’una còpia del seu DNI o document equivalent, a l’adreça de correu electrònic protecciondedatos@amrest.eu. En cas que la seva sol·licitud no reuneixi els requisits necessaris, PASTIFICIO SERVICE en pot requerir l’esmena. Si considera que la seva sol·licitud no ha estat atesa correctament, pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els drets dels quals disposa en matèria de protecció de dades són els següents:

Dret

En què consisteix?

Dret d’accés

Consultar quines dades personals tracta PASTIFICIO SERVICE. 

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tracta PASTIFICIO SERVICE quan siguin inexactes.

Dret d’oposició

Sol·licitar que PASTIFICIO SERVICE no tracti les seves dades personals per a  algunes finalitats concretes.

Dret de supressió

Sol·licitar que PASTIFICIO SERVICE elimini les seves dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que PASTIFICIO SERVICE limiti el tractament de les seves dades personals.

Dret de portabilitat

Sol·licitar que PASTIFICIO SERVICE li entregui en un format informàtic la informació que tracta sobre vostè.

Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat competent

Si no està d’acord amb el tractament de les seves dades que ha fet PASTIFICIO SERVICE, ho pot posar en coneixement de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, com a autoritat competent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Seguretat de les dades personals

PASTIFICIO SERVICE es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal dels usuaris i del seu deure de guardar-les i a adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

7.- Modificacions de la Política de privacitat

PASTIFICIO SERVICE es reserva el dret a modificar, sense necessitat d’avís previ i en qualsevol moment, el contingut de tots o alguns dels aspectes recollits en aquesta Política de privacitat amb la finalitat d’adequar-los a la normativa vigent que sigui d’aplicació en cada moment o bé al funcionament o la incorporació de nous serveis. En cas de produir-se la modificació esmentada, PASTIFICIO SERVICE es compromet a publicar convenientment en la pàgina web la Política de privacitat modificada o actualitzada, de manera que es trobi a disposició dels usuaris, així com de qualsevol altra persona interessada. En qualsevol cas, és d’aplicació l’última Política de privacitat acceptada per l’usuari.

III. POLÍTICA DE GALETES

PASTIFICIO SERVICE utilitza galetes quan un usuari navega pels llocs i les pàgines web del portal. Les galetes que es puguin utilitzar en els llocs i les pàgines web del portal únicament s’associen amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim) i no proporcionen per si mateixes el nom i els cognoms de l’usuari. A través de les galetes, resulta possible que PASTIFICIO SERVICE reconegui les preferències sobre els continguts del portal seleccionades en visites anteriors pels usuaris, per tal de poder recordar-les sense que les hagin de tornar a seleccionar en visites posteriors. Les galetes utilitzades no poden llegir els arxius de galetes creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació en el seu disc dur. Per utilitzar el portal, no cal que l’usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades per PASTIFICIO SERVICE. Tanmateix, en aquest cas, és necessari que l’usuari faci aquesta selecció cada vegada que visiti el portal. Les galetes que s’utilitzen en els llocs i les pàgines web del portal poden ser servides per PASTIFICIO SERVICE, cas en què se serveixen des dels diferents servidors operats per aquesta, o des dels servidors de determinats tercers que presten a PASTIFICIO SERVICE serveis i serveixen les galetes per compte de PASTIFICIO SERVICE. Sempre que no hagi activat l’opció que impedeix la instal·lació de galetes en el seu disc dur, l’usuari pot explorar el seu disc dur seguint el manual d’instruccions i ajuda del seu sistema operatiu.